Nikkola, Rautiainen & Räihä: Toinen tapa käydä koulua - kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa

Toinen tapa käydä koulua osui minua suoraan tiimioppimishermoon. Maisterisnainen minussa ei ole täysin tyytyväinen tiimioppimisen toimivaan, mutta huonosti teoreettisesti ymmärtämääni toimintamalliin. Vaikka se nyt toimiikin, haluaisin ymmärtää, miksi se toimii. Muutenkin kuin mietelauseiden kautta, vaikka nekin ovat hyvä apu asioiden hahmottamisessa.

Toinen tapa käydä koulua kertoo Jyväskylän yliopistossa kehitetystä ns. integraatiokoulutuksesta, jossa kasvatustieteen opiskelijat oppivat perinteisestä oppiainejaosta riippumattomalla tavalla. Integraatiokoulutuksen tavoitteena on auttaa kasvatustieteen opiskelijoita ymmärtämään oman oppimisensa ehtoja ja edellytyksiä ja sitä kautta kasvamaan paremmiksi opettajiksi. Oppiminen tapahtuu pääosin omassa oivallusryhmässä, joka tarjoaa turvallisen ympäristön pohdinnoille ja omille oppimiskokemuksille.

Hyväntahtoisuus ja tinkimättömyys

”(…) Linda Darling kirjoittaa kahdesta hyveestä – hyväntahtoisuudesta ja tinkimättömyydestä. Hyväntahtoisuuteen kuuluu toisen onnellisuudesta ja hyvinvoinnista välittäminen, tinkimättömyyteen kuuluvat rehellisyys, reiluus ja vaativuus. Opettajan työssä nämä hyveet joutuvat joskus ristiriitaan keskenään. Tinkimättömyys johtaa siihen, että kritiikin kohteeksi joutunut opiskelija tulee onnettomaksi. Ristiriita näkyy myös opiskelijoiden keskuudessa. Rehellinen opiskelijakollegan taholta tuleva kritiikki voi saada aikaan mielipahaa ja voi johtaa myös kostotoimiin.” Olemme Asikkalassakin miettineet tätä tinkimättömyyden merkitystä. Miten toimitaan, jos tiimi ei itse huomaa "huonoutta" tai ei reagoi siihen? Annetaanko huutia, toki rakentavasti?

Kirjoittaja puhuu pedagogisesta suhteesta, siitä henkilökohtaisesta suhteesta, jota pitkäkestoinen opettaminen edellyttää. Kun antaa kritiikkiä opiskelijalle, on vaarana, että opiskelija hylkää opettajansa sosiaalisesti. Jos opettajalla on kollega tukena, hän ei jää kokonaan yksin jos näin pääsee käymään. Tuntuu, että tiimioppimisessa valmentajalla on kovin vähän mitään, minkä taakse voi piiloutua. Ei ole mitään "kun minun on käsketty tehdä näin", vaan tekemistään ratkaisuista (esim. millaista palautetta antaa opiskelijalle) on pystyttävä ottamaan itse vastuu ja seistävä niiden takana. Ei voi myöskään piiloutua PowerPoint-esitysten tai harjoitustehtävien taakse, vaan on avattava ajatuksensa, järjenjuoksunsa, tunteensa ja oltava valmis penkomaan niitä tiimin edessä. Tiimioppijani ovat kohdelleet minua todella hyvin, mutta jos joku tilanne menisi rumaksi, olisin ihmisenä aika suojaton tiimin edessä. En ole missään roolissa vaan minä itse. 

Kirjassa mietittiin myös sitä, osaako opettaja olla kollegoitaan kohtaan sekä hyväntahtoinen että tinkimätön. Opiskelijoita kohtaan tulee useammin oltua tinkimätön, kollegoiden suuntaan se on vaikeampaa, koska olemme heistä tosi riippuvaisia. Kirjassa kerrotaan integraatiokoulutuskokeilusta, jossa oli mukana useampi opettaja, mutta osa otti hyvin etäisen ja pienen roolin. Esim. kun oli sovittu tilanteita, joissa kaikkien opettajien piti olla läsnä (esim. antamassa palautetta opiskelijoille), oli paljon poissaoloja ja myöhästymisiä.

Kirjassa tultiin siihen tulokseen, että on tosi tärkeää, että opettajat saavat valita kokeiluihin vapaasti partnerinsa. Pitää olla yhteistä pedagogista näkemystä ja ymmärrys siitä, mikä uudessa opettamisessa on tärkeää, jottei aika mene rajankäyntiin ja periaatteista jauhamiseen. Asikkalassa olemme miettineet esimerkiksi oikeanhenkisten YTO (yhteiset tutkinnon osat) -opettajien saamista mukaan kuvioomme. 

Mitä on olla lapsi?

Yksi kirjan kirjoittajista oli tutkinut haastattelemalla sitä, millaista on olla lapsi, etenkin milloin se on helppoa ja toisaalta vaikeaa. Hän oli laatinut kaavion lapsen ja aikuisen välisestä vuorovaikutuksesta – sopii aika hyvin opettajan ja oppilaankin välille.

-        Päätösvalta
1.      Hallitsemisen taso                                                                                        - Vastuu
-        Vahvuus

-        Keskustelu
2.      Kohtaamisen taso                                                                                         - Kysenalaistaminen
-        Kuuntelu

-        Nöyrtyminen
3.      Alistumisen taso                                                                                            - Riippuvuus
-        Heikkous

Lapsen ja aikuisen välillä aikuinen on yleensä ykköstasolla, lasta pyritään saamaan kolmostasolle kaikin keinoin. Uhkailu, syyllistäminen, rankaiseminen jne. Tavoitteena on, että lapsi alistuisi vanhemman tahtoon, antaisi vapautensa vanhemman käsiin. Tavoitteena on muuttaa lasta, opettaa häntä kiltiksi, vaivattomaksi ja helpoksi. Toisaalta nykyään koetetaan, että aikuisten auktoriteettiasema on murenemassa. Se voi liittyä siihen, että lapsien (ja opiskelijoiden) alistamista ei enää pidettäisi niin tärkeänä, toisaalta se voi vain liittyä esim. ruumiillisen kurituksen kieltämiseen. 

Varmaankin dialogi edustaa kohtaamisen tasoa. Oppilaat ovat tottuneet opiskelemaan ainakin jonkin verran alistumisen tasolla, jossa itse ei saa tehdä päätöksiä ja liikkumavaraa on tosi vähän. Pitää totella vahvemman tahtoa ja olla koko ajan raportoimassa ja perustelemassa päätöksiään ja pyydellä lupia. Sitten tiimioppimisessa halutaan nostaa oppilaita aika pian sinne hallitsemisen tasolle, jossa he itse ottaisivat vastuuta, suunnittelisivat ja johtaisivat omaa työtään. Ei sinne taida päästä menemättä kohtaamisen tason kautta. 

Kirjassa oli hyvä lainaus Maria Jotunilta (1984): ”Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää tulevan paikkansa ja löytää itsensä.” Eli opiskelijoitakaan ei kasvateta siksi, että he tuottaisivat iloa ja ylpeyttä opettajilleen vaan heitä itseään ja heidän omaa tulevaisuuttaan varten.

Miksi ryhmä ei ryhdy töihin?

Tässä luvussa puhuttiin esim. aloittavan ryhmän haasteista. ”Kun ryhmän työ ei suju toivotulla tavalla tai ryhmän jäsenet kokevat jonkinlaista uhkaa, alkaa energia ryhmän jäsenten sitä kuitenkaan tiedostamatta suuntautua muualle kuin työn tekemiseen – oman itsen suojaamiseen. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että opiskelun sisältöön suuntautuva kiinnostus hiipuu. Erilaiset sosiaaliset pelit alkavat viedä aikaa ja tilaa ympäristön tutkimiselta ja uuden oppimiselta.”

Alussa ryhmissä on yleensä näennäistä aktiivisuutta, joka aika äkkiä muuttuu joko passiiviseksi kyräilyksi tai oppimisen odotteluksi tai (…) ulkopuolisten epäkohtien metsästämiseksi ja niistä valittamiseksi.

Kirjan mukaan on esimerkiksi ”tavallista, että ryhmän jäsenet alkavat esimerkiksi myöhästellä tai jäädä kokonaan pois ryhmän tapaamisista, kun koulutuksessa aletaan päästä pintaa syvemmälle. Läsnäolon merkitystä aletaan kyseenalaistaa ja paikalle tulemiseen aletaan erityisiä perusteita tai vaihtoehtoisesti poissaoloja vähätellään tai niistä puhumista vältellään. (…) toinen yleinen tapa on etsiä syyllinen ryhmä vaikeuksiin muualta: yleisistä olosuhteista, muista kursseista ja niiden opettajista, tai vaihtoehtoisesti omasta ryhmästä. Sovittujen tehtävien tekemättä jättäminen, eräänlainen tehtävän kollektiivinen unohtaminen, on myös tavallinen opiskeluryhmässä esiintyvä tapa vältellä työn tekemistä.” 

Kirjassa puhutaan paljon siitä, ettei tällaisia oppimisprosessiin liittyviä tunteita virallisten opetussuunnitelmien mukaan ole olemassa eikä niiden käsittelyyn siksi yleensä varata ollenkaan aikaa. Kuitenkin ryhmiä yritetään hyödyntää tosi paljon opiskelussa – ilman että sen ryhmän toimintaa mitenkään tuettaisiin. Tällaiset ongelmat eivät kuitenkaan ole luonteeltaan sellaisia, että ne ratkeaisivat esim. opettamalla lisää tai opetuksen laatua parantamalla. Pitää saada ryhmässä keskustella opiskeluun liittyvistä tunteista ja käsitellä niitä siellä.

Luvussa pohditaan myös vastuun ottamisen vaikeutta. Vaikka yliopisto-opiskelijatkin kokeilussa kaipasivat, että heihin suhtauduttaisiin koulutuksessa kuin nuorempiin kollegoihin, oli käytännössä tosi vaikeaa uskaltautua tutkimaan asioita yhdessä, tasavertaisena opettajan kanssa. Vastuu ja tasavertaiset odotukset säikäyttivät opiskelijoita. Opettajien oli vaikeaa paljastaa, etteivät tienneet kaikkea kaikesta. Opiskelijoille taas oli vaikeaa ja raskasta huomata, että asiat ovatkin moniselitteisiä ja monimutkaisia, ettei niihin voitukaan antaa yksiselitteisiä vastauksia.

Ehkäpä tämä on yksi sellainen asia, joka monia saattaa tiimioppimisessa ahdistaa. Ei se ole pelkästään sitä, että pitää ottaa vastuu omasta oppimisesta. Tiimioppimisessa törmää myös siihen, ettei asioihin ole mitään ”oikeita” vastauksia. Asiat voi tehdä monella tavalla eikä esim. hinnoittelusta voi antaa mitään manuaalia, jonka avulla aina menisi oikein. Oppija joutuukin ihan hirveän paljon vastuullisempaan rooliin myös siinä ammatissaan, luonto-ohjaajana. Ei voi tehdä päätöksiä siten kun on ”opetettu”, vaan pitää pystyä itse harkitsemaan ja perustelemaan se päätös. Kun ennen on opetettu juuri antamalla valmiita ratkaisuja, varmaan oikeasti tuntuu siltä, että nyt ei opi mitään. Kun ei opi mitään täsmällistä, vaan sen, että asiat voi tehdä monella tavalla ja että on tosi paljon kaikkea sellaista, mitä ei vielä tiedä.. Kun niitä valmiita ratkaisuja ei-vaan-saa. Vastaava ilmiö ehkä tapahtuu lapsen kasvaessa nuoreksi ja siitä aikuiseksi - yhtäkkiä tajuaa, ettei oikeasti olekaan mitään ehdottomia sääntöjä, joiden rikkomisesta maailma romahtaisi. Kyllä voi kävellä punaisia päin, voi juoda kaljaa ja voi valvoa koko yön. Mutta sitten on otettava vastuu seurauksista niin tehdessään.

En ole tullut tätä ennen ajatelleeksi, mutta mitä jos yksi isoimmista tiimioppimisen haasteista oppijoille onkin juuri se, että pitää kasvaa tosi isoihin saappaisiin. Oikeasti työtään ymmärtäväksi ja kehittäväksi ammattilaiseksi. Ei ole enää sellaista vaihtoehtoa, että tekee mitä käsketään. Ja aika moni näistä opiskelijoista olisi aiemmin koulutettu juuri sellaisiksi. Passiivisiksi mutta tottelevaisiksi. Tiimioppimisesta puuttuu tämä käskytysvaihtoehto. Varmaan ahdistaa. Kun perinteisesti on ensin opetettu joku tapa tehdä asioita, sitten jonkun aikaa työtä tehtyään on alkanut tehdä omia ratkaisuja ja sovelluksia.

Toisaalta kirjassa puhutaan eri syistä, miksi ihmiset haluavat kouluttautua. Puhdas oppimisen halu on yksi, mutta harvalle ainoa syy. Muita syitä ovat esim. hyvistä arvosanoista saatu hyväksynnän tunne, sosiaalisen nousun mahdollisuus tai joku muu hyöty. Vaikka kouluruokailut ja sosiaaliset edut. Tiimioppiminen ei täytä kaikkia näitä muita tarpeita samalla tavalla kuin perinteinen koulutus. Ainakin minulle olisi aikoinani saattanut olla kova pala, etten olisikaan saanut päteä hyvillä koenumeroilla. Rakentava toiminta ryhmässä olisi ollut minulle tosi korkean kynnyksen takana.

Opettaja - itseään vai oppilasta varten?

"Muuttuva koulu liittää opettajan tehtäviin oppilaan ajattelun kehittämisen sekä oppijan ohjaamisen tämän rajoittuneesta ajattelusta uusiin ulottuvuuksiin. (..) Opettajan tulee haastaa tehtävillä oppilaiden ajattelua, ohjata ilmiöiden havainnointiin, selittämiseen ja johtopäätöksiin, eikä antaa valmiita ajattelumalleja tai teettää teknisiä päättely- ja ongelmanratkaisuharjoituksia. Oleelliseksi asiaksi tarkentuu opettajan vastuun kantaminen oppilaiden oppimisesta ja kehittymisestä." Allekirjoitan tämän täysin. Mihin allekirjoitetaan? Kun tiimioppimisen myötä olen saanut irrottautua itse luonto-ohjaajan työn substanssista ja siirtyä ohjaamaan oppimista, tunnen tekeväni oikeita asioita. Jos minä autan oppimaan, oppi kyllä löytyy jostakin. 

Kirjassa pohditaan myös sitä, miten oppilaat saisi koulussa subjekteiksi ja opettajat vetäytymään toiminnan pääosasta. Ratkaisuksi tarjotaan sitä, että opettajankoulutuksessa pyrittäisiin pois opettajaopiskelijoiden esiintymishalukkuutta tukevasta toiminnasta (esim. integraatiokoulutus). Oppimisen tulisi olla "ajattelua, asioiden ja ilmiöiden syvällistä pohtimista" eikä toistamista, suorittamista tai tuotoksia. "Näin tulevien opettajien ammatillisuus ei enää rakentuisi esimerkiksi opettajan lahjakkuuden esittelylle." Auts. Mutta kun se on niin kivaa se esittely. 

Opettajuuteen liittyy kirjan mukaan narsismi ja pyrkimys olla esillä. Opettajat tarvitsevat monesti ympärilleen "opetuslapsia", jotka luottavat johtajaansa ja pitävät häntä viisaana ja kaikkitietävänä. Toisaalta opettajat arvostavat monesti vapautta ja mahdollisuutta toteuttaa itseään. Opettajan työssä nämä ovat kuitenkin hyveitä vain silloin, jos ne ovat hyödyksi oppilaille. Tämä mietityttää minua jonkin verran. Osa (suurikin) tiimioppimisen viehätystä opettajan näkökulmasta on se, että opettaja vapautuu kalvojen ja oppituntien orjuudesta johonkin antiikin filosofien työnkuvaa muistuttavaan luovaan tilaan. Onhan se paljon hauskempaa. Epävarmempaa ja intensiivisempää, kyllä, mutta hauskempaa. 

Kirjassa tyypitellään opettajia narsismin ja esilläolopyrkimysten valossa tähtiin ja ohjaajiin, joista jälkimmäiset vetäytyvät itse sivuun antaen pääosan oppilaille. Tähdet haluavat itse esiintyä pääosassa. Tähteys ja ohjaajuus voivat liittyä myös opettajan kokemuksen määrään - pyrkimys olla tähti on tyypillisempää noviiseille. Roolit ovat kuitenkin liukuvia ja tilannesidonnaisia, eivät pysyviä. Opettajien tähtimäiset piirteet voivat näyttäytyä vaikka "artistiutena" - laulamisena, soittamisena tai näyttelemisenä. Toinen tähteyden muoto ovat besserwisserit, kaikkitietävät totuuksien jakelijat. Tähtiopettajilla on suuri tarve kontrolloida oppijoiden toimintaa - oppijoiden toiminta syntyy opettajan toiminnasta. Hallinta ja suunnitelmien onnistuminen ovat tähdelle hyvän toiminnan mittareita. 

Ohjaaja taas pyrkii tukemaan oppilaiden oppimista vetäytyen samalla itse syrjään. Hän mittaa onnistumistaan oppilaiden oppimiskokemuksilla. Ohjaaja tarkastelee asioita useista näkökulmista ja ottaa toisten mielipiteet huomioon. Oppilaiden tarpeet, toiveet, halut ja kehittyminen ovat tärkeitä, ja ohjaaja ottaa ne huomioon. Ohjaajalle tärkeintä on oppilaiden yksilöllisen oppimisen ja kehittymisen tukeminen. Ohjaajalla on kokonaisvastuu työskentelystä, mutta oppijoiden on kannettava oma osansa vastuusta. Ohjaaja voi toimia vaikka suunnittelemalla oppimisympäristöjä tai luomalla muuten oppimisen edellytyksiä, tukemalla yhteisöllisyyttä ja reflektiivistä toimintaa. 

(teoksen pohdinnat kirjoittamisesta ja tietoprosesseista eivät juuri nyt tuntuneet ajankohtaisilta, siksi ei niistä tässä sen enempää)

Sopimustiedon opiskelu

Aiempana pohdin "tiedottomuuden" haastavuutta tiimioppimisessa. Kun ei opeteta "oikeita" tapoja tehdä asioita vaan koetetaan tukea oppijoiden kykyä tehdä itse perusteltuja ratkaisuja. Toinen tapa käydä koulua -kirjassa esitellään tiedollisen ymmärryksen seitsemän tasoa. Siis tapoja ajatella tiedon luonteesta. 

1. Tieto on sekä ehdotonta että konkreettista
2. Tieto ei ole suoraan ja välittömästi kaikkien ulottuvissa, mutta totuus on saavutettavissa
3. Tieto ei ole helposti tavoitettavissa, mutta saavutettavissa. 
4. Hyväksytään epävarman tiedon olemassaolo ja auktoriteettien väärässä olon mahdollisuus
5. Tietoa on ymmärrettävä suhteessa kontekstiinsa
6. Tietämisen epävarmuus tunnustetaan, ja ymmärretään sen olevan suhteessa siihen viitekehykseen, josta se on johdettu.
7. Tieto on epävarmaa ja siitä voidaan tehdä erilaisia tulkintoja ja arviointeja, mutta epistemologisesti on esitettävissä perusteltuja väitteitä siitä, mikä kulloinkin on paras tai parempi ratkaisu kulloinkin kyseessä olevaan ongelmaan. 

Kirjassa esitellyn tutkimuksen mukaan vain harvat alle 24-vuotiaat korkeakouluopiskelijat pääsivät tietämisen viidennelle tasolle. Suurin osa oli tasoilla kolme ja neljä. Odotammeko liikaa, jos toivomme toisen asteen opiskelijoiden pääsevän tiimioppimisen yhteydessä esim. tasolle 6? Jos tieto kohdataan vain ikään kuin vaihtoehtoisina tulkintoina, oppijat kokevat ahdistusta - mikä on oikea tapa toimia, mikä on oikea vastaus? Ehkä tiimioppimisenkin kautta voidaan tuottaa "oikeita vastauksia", jotka ovat hyvällä tavalla kontekstisidonnaisia (taso 5), siis esim. "meidän tiimiyrityksessämme turvallisuudesta huolehditaan näin, johtuen muista toimintatavoistamme, arvoistamme ja tavoitteistamme."

Loistava kirja, vaikka eri kirjoittajien luvuista koottuna hieman vaikeasti hahmottuva kokonaisuus. Parhaita apuvälineitä, joita olen tiimioppimisen polullani löytänyt. 
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti